Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan van Bakkerij Gils Glutenvrij B.V. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en Prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. zijn vrijblijvend. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij de webshop van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

Reclames, Garantie En Retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. in alle andere gevallen voor rekening van de klant..

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. opgave doet van een adres is Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. Gilzeweg 1a, 4861 AS Chaam of per email: info@vangilsglutenvrij.nl

Aansprakelijkheid

Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. komen. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail en banketbakkerij b.v. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Bakkerij van Gils Glutenvrij B.V., Gilzeweg 1a, 4861 AS Chaam, of per email: info@vangilsglutenvrij.nl  tel: 06-20283285. www.vangilsglutenvrij.nl